Let op: door de maatregelen die wij intern treffen tegen de verspreiding van het Covid 19 virus (Corona) kan het voorkomen dat jouw bestelling later geleverd wordt. Wij vertrouwen op jouw begrip.

De Paardendrogist maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze algemene voorwaarden en cookies.

Ja, ik ga akkoord

Wil je een betere weergave?
Draai je apparaat dan een kwartslag

Algemene Voorwaarden

Welkom bij onze algemene voorwaarden, wij wijzen u ook graag op onze Privacyverklaring, hierin staat ons beleid omtrent persoonsgegevens beschreven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de twee webshops waarmee De Paardendrogist BV actief is: De Paardendrogist en DursyDog. DursyDog is een handelsnaam van De Paardendrogist BV. Bij het plaatsen van een bestelling bij ons gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden die samen met ons privacybeleid en cookiebeleid uw relatie met ons bepalen.

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. 

Tot standkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 17:30 uur bij ons binnen zijn, worden in principe dezelfde dag verzonden. Wij behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld openstaande facturen. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Als u in het verleden niet of te laat aan uw betalingsverplichting heeft voldaan zullen wij uw bestelling met  betaalwijze "doorlopende machtiging" of "op rekening" niet aanvaarden. Wij zullen u dan per e-mail of per telefoon verzoeken om uw bestelling opnieuw te doen en dan te kiezen voor online betalen met Ideal. 

Levering
Wij hebben een secuur systeem welke op onze website alle producten van de juiste levertijd voorziet. Helaas komt het een keer voor dat iets door bijvoorbeeld een verkeerde voorraadtelling niet op voorraad blijkt te zijn, of wij komen erachter bij het verzamelen van uw bestelling dat een product niet de kwaliteit voldoet die wij garanderen. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet u precies waar u aan toe bent! 

Nalevering
Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.
  
Afleveradres

Als afleveradres hanteren wij het adres welke u ten tijde van uw bestelling opgeeft. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, kan dat natuurlijk. U dient dit dan wel bij uw bestelling te vermelden.
  
Gratis retourservice
Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, logt u dan in op onze site. Het kan ook zijn dat u na afloop van de zichttermijn een artikel terug wilt sturen. Na beoordeling van uw vraag door onze klantenservice behoort ook dat tot de mogelijkheden. Retouren welke niet zijn aangemeld, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug. Onze gratis retour- en omruilservice geldt niet voor zendingen van en naar het buitenland. 

Herroepingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in uw bezit is. Bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen

U maakt gebruik van het herroepingsrecht door het maken van een retourafspraak of door het invullen van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) waarin u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het maken van een retourafspraak via onze site of een mail naar retour@paardendrogist.nl volstaat ook.

Ruilen
Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u het nieuwe artikel, indien voorradig, dezelfde (werk-)dag  toesturen. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het om te ruilen artikel retour hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Indien u de factuur reeds voldaan heeft, storten wij het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening.
  
Inpakfouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging telefonisch of per email (bestel@paardendrogist.nl) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 24 tot 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, nemen wij contact met u op voor de retourzending van het foutief toegestuurde product. 

Garantie
Op een deel van de producten op deze website geldt een garantietermijn.  Dit staat vermeld bij de productbeschrijving. De garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door De Paardendrogist kosteloos hersteld. Het kan zijn dat wij u gratis een nieuw onderdeel toesturen, dat wij het product gratis omruilen voor een nieuw exemplaar of voor een vervangend product. Indien wij u met geen van deze alternatieven een bevredigende oplossing kunnen bieden, zullen wij het aanschafbedrag op uw rekening terugstorten. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (telefonisch: 050 - 409 6996 of per email retouren@paardendrogist.nl).
  
Betaling

Online betalen
U kunt op onze site online betalen met Ideal; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (ABN AMRO, ING of Rabobank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Met een creditcard
U kunt uitsluitend gebruik maken van deze wijze van betalen, als u buiten Nederland woonachtig bent.  Voor betaling met creditcard heeft u nodig: het creditcard nummer, de vervaldatum, de exacte naam zoals deze vermeld staat op de creditcard, het adres waar de creditcard op staat en de CVC code.

Niet betaalde factuur
Indien wij ondanks het sturen van een herinnering geen of een onvolledige betaling ontvangen, zullen wij de incassering van het openstaande bedrag overdragen aan een incassoburo. Dit betekent een verhoging van het factuurbedrag met incassokosten van minimaal € 40,00 en de BTW á € 8,40

Productinformatie
In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.
 
Bezorgen buiten Nederland
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten. Kijk voor deze kosten bij bestellen vanuit het buitenland. U kunt uw bestelling doorgeven via onze online shop.

Betalen vanuit het buitenland
Dit kan met uw creditcard en vanuit Belgie ook met Mistercash. Woont u in Duitsland of Belgie en heeft u een Nederlandse bankrekening, dan kunt u ook met Ideal betalen. Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas niet mogelijk. 

Aansprakelijkheid
De Paardendrogist aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten telefonisch of per email (info@paardendrogist.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Onverminderd het recht van De Paardendrogist om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Paardendrogist, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht 
De Paardendrogist heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Paardendrogist gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Paardendrogist kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Persoonlijk advies Terug naar boven